ยุคก่อนล้านนา

ยุคก่อนประวัติศาสตร์

การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์นั้น มักใช้ตัวหนังสือเป็นตัวแบ่งก่อนและหลังประวัติศาสตร์ แต่ละพื้นที่ของโลก การเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์แตกต่างกันไป สำหรับในดินแดนล้านนานั้นการใช้ตัวอักษรบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ นั้นจะอยู่ในสมัยหริภุญไชยแล้ว โดยใช้อักษรมอญและภาษามอญในการบันทึก
ในที่นี้จะขอกล่าวถึงสังคมยุคโบราณก่อนที่จะเข้าสู่ยุคที่ในตำนานกล่าวย้อนไปถึง ในอาณาบริเวณเวียงเจ็ดลินและใกล้เคียง
ลักษณะทางกายภาพของเวียงเจ็ดลินนั้น มีสายน้ำหลายสายไหลจากตะวันตกสู่ตะวันออก และพื้นที่ก็ลาดเทไปทางตะวันออก กอปรกับมีน้ำผุดอยูในบริเวณนั้น ทั้งหมดนี้อยู่เชิงดอยสุเทพทั้งสิ้น อันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเก็บของป่าล่าสัตว์ของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์กระจายอยู่ทั่วไปบริเวณโดยรอบดอยสุเทพ
จากการขุดตรวจเวียงเจ็ดลินของหน่วยศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ กรมศิลปากร ยังหลุมที่ ๓ บริเวณใกล้บ้านพักปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ พบเครื่องมือหินกระเทาะ ทั้งเครื่องมือแกนหินและสะเก็ดหิน

  

 

เครื่องมือหินกระเทาะเหล่านี้ ชี้ให้เห็นชัดเจนวา ในบริเวณเวียงเจ็ดลินนั้นมีการอยู่อาศัย หรือการใช้ประโยชน์ในการหาของป่าล่าสัตว์มาแต่ยุคหินใหม่เรื่อยมา และกระจายตัวทั่วไปในบริเวณดอยสุเทพ
จากการโครงการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่ดอยสุเทพ ที่ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด โบราณุรักษ์ ได้ดำเนินงานเสนอต่อสำนักโบราณคดีที่ ๘ เชียงใหม่ กรมศิลปากรนั้น พบว่า โบราณสถานใกล้จุดชมวิว (GPS no.049) ลึกประมาณ ๒๑๐ – ๒๔๐ เซนติเมตร พบเครื่องมือหินกระเทาะหน้าเดียวที่ใช้งานจนหมดสภาพ และลึกลงไป๒๔๐ – ๒๗๐ เซนติเมตร พบเครื่องมือสะเก็ดหิน ซึ่งจากหลุมขุดค้นบริเวณนี้ที่พบเครื่องมือหินสันนิษฐานว่าน่าะมีอายุอย่างนี้อย ๑๐,๐๐๐ ปีขึ้นไปน่าจะตรงกับสมัยไพลสโตซีน นอกจากนี้ยังพบหลักฐานยุคหินใหม่ (Neolithic) ในบริเวณเพิงผาใกล้ถ้ำฤษี โดยพบกำไลหินขัด ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ และชิ้นส่วนชองภาชนะดินเผาแบบตกแต่งสันที่ส่วนไหล่
ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นถึงว่า บริเวณโดยรอบดอยสุเทพ เป็นแหล่งใช้ประโยชน์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ดังพบหลักฐานเครื่องมือหินกระเทาะทั้งในเขตเวียงเจ็ดลินและบนดอยสุเทพ

ยุคตำนานก่อนหริกุญไชย – ชนพื้นเมือง

ตำนานที่กล่าวถึงการสร้างเวียงเจ็ดลิน คือตำนานสุวรรณคำแดง ตำนานเชียงใหม่ปางเดิม และตำนานมูลศาสนา ที่ได้อธิบายถึงการก่อร่างสร้างเมืองของชนพื้นเมืองในแถบดอยสุเทพ
ซึ่งในตำนานสุวรรณคำแดงและตำนานเชียงใหม่ปางเดิม ได้เล่าย้อนไปถึงเรื่องราวของเจ้าหลวงคำแดง อันเป็นอารักษ์ของเมืองเชียงใหม่ ว่าได้เดินทางตามเนื้อทรายทอง มาถึงดอยสุเทพ และได้มีลูกกับนางผมเฝือและนางสาดกว้าง จากนั้นก็สร้างเมือง “ล้านนา”ให้ลูกได้อยู่จากนั้นก็ได้กลับไปยังดอยหลวงเชียงดาว
เมืองที่เจ้าหลวงคำแดงได้สร้างนั้นต่อมาได้ล่มเป็นหนองใหญ่ แล้วก็ได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาอีกเมือง ชื่อว่า “เมืองนารัฏฐะ” โดยมีเจ้าเมืองชื่อว่า “มินนราช” สืบมาจนถึงสมัยของ “พระยามุนินทพิชชะ” คนไม่มีศีลไม่มีสัจ เจ้าเมืองขาดคุณธรรม ทำให้อารักษ์และเชนบ้านเชนเมืองไม่พอใจ บันดาลให้เมืองล่มลงเป็นคำรบสอง
ถัดมาก็ไปสร้างเมืองอีกเมืองหนึ่งอยู่ทางตะวันออกของตีนดอยอุสุปัพพตาโดยมีฤๅษีมาชี้ยังดอยเจ็ดลินให้สร้างเวียง นามว่า “เวียงเชฏฐปุรี” หรือ “เวียงเจ็ดลิน” ซึ่งขณะนั้นมีทั้งไทและลัวะอยู่ด้วยกัน ฝ่ายข้างไท มีพระยาสะเกต เป็นหัวหน้า ฝ่ายลัวะมีพระยาวีวอเป็นหัวหน้า
การที่พบคนในรอยเท้าสัตว์ และฤๅษีสร้างเมืองต่างๆ นั้นปรากฏว่ามีการทับซ้อนกันกับตำนานมูลศาสนาที่มีการกล่าวคล้ายๆ กันว่า หลังจากที่ฤๅษีวาสุเทพ เห็นคนชายหญิงในรอยท้าช้าง แรด และวัว ก็ให้แต่งงานกันและสืบลูกสืบหลาน ต่อมา ฤๅษีก็รับลูกแม่เนื้อที่มาดื่มน้ำปัสสาวะของฤๅษีแล้วตั้งครรภ์คลอดลูกทิ้งไว้ ก็นำมาเลี้ยงให้แต่งงานกันพร้อมทั้งสร้างเมืองให้นามว่า “มิคสังครนคร” ต่อมาฤๅษีก็สร้างเมืองอมรปุรนครขึ้นมาอีกเมืองหนึ่ง เพื่อให้เชื้อสายแห่งลูกเนื้อนั้นครอง แต่ว่าในเมืองอมรปุรนครนั้นเกิดการตัดสินคดีลูกทุบตีแม่นั้นผิดพลาด ทำให้เทวดาลงโทษโดยการล่มเมืองนี้กลายเป็นหนองน้ำ ถัดนั้นจึงค่อยสร้างเมืองลำพูนในเวลาต่อมา
ส่วนในคร่าวซอ ที่พิมพ์เป็นอักษรธรรมล้านนาโดยโรงพิมพ์อเมริกัน ที่แต่งโดยนายอินแหลง ที่โครงการ e-๖๐ วรรณพิมพ์ล้านนา ใส่ชื่อใหม่ว่า “คร่าวซอประวัติม่อนขว้ำหล้อง” ที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเมืองลำพูนและพระนางจามเทวี มีตอนหนึ่งที่กล่าวถึงเมือง มิคคสังคนคร ไว้ว่า
“มิคคสังคะ- บุรีรัฏฐา ใส่ชื่อนามมา แต่เดิมว่าอั้น
อยู่ริมตีนดอย สุเทพที่หั้น กลายเปนเจ็ดลินเมื่อซ้อย”

กลับมาถึงตำนานเชียงใหม่ปางเดิมต่อ ส่วนเวียงเชฏฐปุรีหรือเวียงเจ็ดลินนี้มีผู้ปกครองสืบมา ๑๕ ท้าวพระญา ก็ถูกผีขอกฟ้าตายืน มาล้อมเวียงทำให้ชาวเมืองเดือดเนื้อร้อนใจเป็นอันมาก ยามนั้นเจ้ารสี จึงขึ้นไปขอความช่วยเหลือจากพระยาอินทาธิราช พระยาอินท์จึงให้ชาวลัวะทั้งหลายถือ ศีล ๕ ศีล ๘ เมื่อนั้นผีทั้งหลายก็ไม่มาเบียดเบียนอีกต่อไป และนอกจากนี้ พระอินทร์ก็ยังให้ลัวะ ๙ ตระกูลดูแลรักษา บ่อเงิน บ่อทอง และบ่อแก้ว บ้านเมืองเจริญและขยายตัวมากขึ้น
จากเวียงเชฏฐปุรีจึงขยายไปสร้างเวียงใหม่อีกสองแห่งคือ “เวียงสวนดอกไม้หลวง” และ “เมืองล้านนานพบุรี” ตามลำดับ สำหรับตำนานจะกล่าวถึงเวียงเจ็ดลินหรือเวียงเชฏฐปุรีเพียงเท่านี้ จากนั้นจะเป็นเรื่องราวของเสาอินทขีลต่อไป
นอกจากตำนานนี้แล้ว เวียงเจ็ดลิน หรือเวียงเชฏฐปุรี ยังกล่าวถึงในตำนานของขุนหลวงวิรังคะ อันเป็นเจ้าแห่งลัวะบริเวณเชิงดอยสุเทพ ที่ทำการสู้รบกับหริภุญไชย ด้วยเหตุที่พระนางจามเทวีไม่ตอบรับจิตปฏิพัทธ์ซ้ำยังดูหมิ่น จึงยกทัพเพื่อจะมาต่อท้ากับเมืองหริภุญไชย แต่สุดท้ายก็พ่ายให้กับสองโอรสฝาแฝดของพระนางจามเทวีที่ทรงช้างปู๊ก่ำงาเขียว การที่ลัวะพ่ายแก่อานุภาพของช้างปู๊ก่ำงาเขียวนี้ มีการเล่าลือกันในกลุ่มชาวลัวะ แม้กระทั่วชาวลัวะที่อยู่ในบ้านแง็ก เมืองเชียงตุง

 


รูปที่ ๕ ขุนหลวงวิรังคะพุ่งสะเหน้าสู่เมืองหริภุญไชย รูปวาดฝาผนังวัดจามเทวี จ.ลำพูน

จากตำนานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนี้ ชี้ให้เห็นว่า แถบเชิงดอยสุเทพ เป็นเขตที่มีการพัฒนาและเจริญมาในระดับหนึ่ง มีการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในดินแดนนี้มาเนิ่นนานแล้ว โดยมีการรวมกันเป็นกลุ่มต่าง ๆ ที่ในตำนานจะใช้สัญลักษณ์ในรูปแบบของคนในรอยเท้าสัตว์ หรือใช้สัตว์เป็นสัญลักษณ์ประจำกลุ่มต่าง ๆ โดยภาพของแต่ละกลุ่มนั้นก็อาจจะส่งผลทำให้การรวมตัวกันของกลุ่มชนต่างๆ บริเวณนี้ไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร จนล่มสลายลงเมื่ออาณาจักรหริภุญไชยขยายตัว ด้วยการอยู่เป็นกลุ่มต่างๆ ยากต่อการรวมกันเป็นปึกแผ่น กอปรกับลักษณะแต่ละกลุ่มก็มีความแตกต่างกัน การติดต่อสื่อสารก็มีด้วยความยากลำบาก ดังเช่นกลุ่มลัวะหรือละว้าในปัจจุบัน ก็จะพบว่าชาวลัวะในแต่ละเขตมักจะมีภาษาเฉพาะและสื่อสารกันด้วยความลำบาก
สำหรับในตำนานที่กล่าวถึงฤๅษีวาสุเทพนั้น ก็มีการกล่าวถึงที่มาที่แตกต่างกัน แต่ทุกตำนานก็กล่าวไม่หนีไปจากที่ว่าฤๅษีวาสุเทพเป็นชนพื้นเมืองแถบดอยสุเทพ – ดอยคำ และนับว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อดินแดนแถบนี้อย่างสูง ด้วยตัวฤๅษีเองนั้นมีหลายสถานะ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าชุมชน เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ เป็นนักปราชญ์ เป็นครู และก็เป็นตัวชี้ให้เห็นถึงว่า ในชนพื้นเมืองนั้นมีบางกลุ่มที่ได้รับวัฒนธรรมจากภายนอก ทำให้มีอำนาจต่อการปกครองแถบนี้สูง มีการก่อร่างสร้างเมืองขึ้นมา ในตำนานกล่าวว่าได้สร้างเมืองหลายครั้งเนื่องจากเมืองล่ม นั่นอาจจะแสดงถึงการเรียนรู้ ลองผิดลองถูกในการสร้างเมืองหรือชุมชนขนาดใหญ่โดยชนพื้นเมือง ที่เกิดจากกลุ่มต่างๆ ที่ไม่มีเสถียรภาพ ทำให้เมืองสุดท้ายที่ฤๅษีสร้าง คือเมืองหริภุญไชย ที่จะต้องพึ่งสหายจากต่างถิ่นและการไปอัญเชิญพระนางจามเทวีจากละโว้มาครองพร้อมทั้งพุทธศาสนามาสถาปนาแทนที่ความเชื่อดั้งเดิม ก็ถือว่าการเลือกที่จะรับเอาวัฒนธรรมภายนอกเข้ามาสู่ดินแดนแห่งนี้ ทำให้ก่อให้เกิดการปะทะระหว่างสองวัฒนธรรมเกิดขึ้น ดังที่สะท้อนออกมาในตำนานของจามเทวี – วิรังคะ
จากตำนานต่าง ๆ ของการสร้างบ้านแปลงเมืองบริเวณเชิงดอยสุเทพมาจนถึงสมัยต้นหริภุญไชยนั้น ก็มีหลักฐานสนับสนุนความเป็นไปได้ว่ามีการสร้างเมืองในแถบนี้อยู่จริง นั่นคือเมื่อประมาณ ๑๔๔๐ ปีก่อน หรือประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๒ มีการสร้างกำแพงเวียงเจ็ดลิน โดยสำนักโบราณคดีที่ ๘ เชียงใหม่ กรมศิลปากรจากการนำดินจากกำแพงเวียงเจ็ดลินไปตรวจสอบหาอายุ โดยผลที่ออกมานั้นมีอายุเก่ากว่าเมืองหริภุญไชยที่สร้างราว พ.ศ.๑๓๑๐ – ๑๓๑๑ หรือต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๔

 

ยุคหริกุญชัย

จากตำนาน จะคาบเกี่ยวมาจนถึงสมัยหริภุญไชย จากเรื่องราวของจามเทวี และขุนหลวงวิรังคะ สื่อให้เห็นถึงชัยชนะของกลุ่มวัฒนธรรมใหม่ที่เหนือกว่ากลุ่มเดิมในแถบลุ่มน้ำปิง ในบางเรื่องเล่า ยังมีการสืบต่อไปอีกว่า เมื่อขุนหลวงวิรังคะพ่ายต่อพระนางจามเทวี มีการผนวกของสองกลุ่มเข้าด้วยกัน เมื่อมีการแต่งงานระหว่างโอรสแฝดของพระนางจามเทวี กับธิดาแฝดของขุนหลวงวิรังคะ อันเป็นตัวแทนว่า กลุ่มลัวะได้ถูกผนวกเข้าสู่ยังวัฒนธรรมของหริภุญไชย เมื่อเวลาล่วงเลยมาช่วงสมัยหริภุญไชย การสถาปนาความเชื่อแบบพุทธ ในแถบที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาก ทำให้มีการสร้างวัดและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตั้งแต่เชิงดอย ไปจนถึงสันกู่ ดังปรากฏหลักฐานศิลปะหริภุญไชยเช่น

 

วัดกู่ดินขาว อยู่บริเวณหลังคอกช้างภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นวัดเดียวของเวียงเจ็ดลินที่คงสภาพสมบูรณ์ที่สุด ได้มีการบูรณะขึ้น ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ หลักฐานส่วนใหญ่มีตั้งแต่สมัยหริภุญไชยและสมัยล้านนา เป็นวัดร้างที่มีการขุดแต่งเรียบร้อยแล้ว อยู่บริเวณสวนสัตว์เชียงใหม่ แม้จะอยู่นอกเขตแนวกำแพง แต่ก็ถือว่าเป็นวัดที่อยู่ในกลุ่มเวียงเจ็ดลิน สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่วัดกู่ดินขาวนี้ คือเทคโนโลยีและวิศวกรรมการก่อสร้างวัด มีการใช้อิฐเผาแกร่งขนาดใหญ่มาก และด้านโครงสร้างรับน้ำหนักในส่วนของเจดีย์ประธานของวัด คือการก่อแกนที่ไขว้กันไปมา ซึ่งการก่อแบบนี้ที่ยังไม่พบหลักฐานแบบนี้ใดโบราณสถานอื่น

 

วัดกู่ดินขาว บริเวณหลังคอกช้าง ในสวนสัตว์เชียงใหม่

หลักฐานสมัยหริภุญไชยถึงก่อนสมัยล้านนานั้น มีอยู่หลายอย่าง เช่น เจดีย์องค์ประธาน ที่เป็นทรงมณฑปรุ่นเก่า แม้ว่าส่วนมณฑปและเรือนยอดจะไม่ปรากฏให้เห็น แต่ส่วนฐานยังปรากฏให้เห็นลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมตามทรงมณฑป และเป็นทรงมณฑปก่อนสมัยล้านนา ด้วยส่วนฐานคล้ายกับเจดีย์กู่กุด วัดจามเทวี เมืองลำพูน พร้อมกันนั้นก็มีการพบพระพิมพ์ดินเผาแบบหริภุญไชย (พระสิบสอง) ทำให้อายุนั้นไล่เรียงขึ้นไปถึงสมัยหริภุญไชย
สันกู่ เป็นโบราณสถานอยู่บนเทือกเขาเดียวกับพระธาตุดอยสุเทพ ห่างจากพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ตามทางรถยนต์ไปสู่ดอยปุยและหมู่บ้านม้งขุนช่างเคี่ยน ประมาณ ๘.๕ กิโลเมตร ได้ขุดแต่งระหว่างวันที่ ๗ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ จากการขุดแต่งนี้พบโบราณวัตถุสมัยหริภุญไชยหลายชิ้น เช่น
เศียรพระพุทธรูปดินเผาไฟแรงต่ำศิลปะแบบหริภุญไชย โดยมีพุทธลักษณะพระพักตรรูปสี่เหลี่ยม พระขนงต่อกันเป็นรูปปีกกาปลายโค้งลง พระเนตรนูนเหลือบต่ำ บนเปลือกพระเนตรขีดเป็นขอบ พระนาสิกแบบใหญ่ พระโอษฐ์หนา ริมพระโอษฐ์ด้านบนมีเส้นขีดคล้ายพระมัสสุ ไรพระเกศาเป็นขอบหนา พระศกเป็นเม็ดกลมใหญ่
พระพิมพ์ดินเผา ที่มีลักษณะตรงกลางเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่ององค์ใหญ่ ประทับนั่งวัชรสานเหนือปัทมาสน์ พระหัสถ์แสดงภูมิศปรศมุทรา (มารวิชัย) อยู่ในซุ้มเรือนแก้วคล้ายประภามณฑล พระพุทธรูปที่รายรอบมีขนาดเล็กกว่าและประทับนั่งในมุทราเดียวกัน ซึ่งพระพิมพ์นี้เหมือนกับพระพิมพ์ดินเผาที่พบบริเวณกู่ช้าง กู่ม้า จังหวัดลำพูน
นอกจากนี้ยังพบเศษภาชนะดินเผาแบบหริภุญไชยจำนวนมาก ทำให้เชื่อได้ว่า ดินแดนแถบนี้มีการนำเอาพระพุทธศาสนาจากหริภุญไชย มาจนถึงบนภูเขาด้านตะวันตกแห่งนี้ สำหรับเวียงเจ็ดลินนั้น ก็ยังมีการพัฒนาสืบต่อมา ด้วยในบริเวณเวียงเจ็ดลิน ที่มีศูนย์กลางเป็นบ่อน้ำ ก็มีการสถาปนาวัดขึ้นในเขตเวียง ซึ่งปัจจุบันมีการฟื้นวัดขึ้นมาให้มีภิกษุจำพรรษา
วัดหมูบุ่น เป็นวัดเดียวที่พบในเขตกำแพงเวียงเจ็ดลิน ปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคารหลายหลังในพื้นที่ไปแล้ว แต่ก่อนการปรับพื้นที่สร้างอาคาร ก็ยังพบเศษอิฐสีแดงขนาดใหญ่ และเศษกระเบื้องดินขอ กระจายอยู่มากมาย สำหรับเจดีย์นั้นได้ถูกทำลายไปตอนปรับเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ อ.จำเหลาะ สมจิตต์ ได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเจดีย์ที่วัดหมูบุ่นนี้ว่า เป็นเจดีย์ทรงมณฑปคล้ายกับเจดีย์วัดกู่กุด วัดจามเทวี จ.ลำพูน ตอนนั้นมีผู้ได้พระเครื่องกรุวัดหมูบุ่น และพระพิมพ์แบบหริภุญไชย เหมือนกับที่พบที่วัดกู่ดินขาวอยู่จำนวนมาก

 


พระเครื่องกรุวัดหมูบุ่น

ทำให้เชื่อได้ว่า ในบริเวณเวียงเจ็ดลินตลอดไปถึงดอยสุเทพ มีการพัฒนาการของชุมชนสืบมาโดยชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในแถบนี้มาก่อนคือชาวลัวะ ต่อมาอาจด้วยภัยสงครามจึงอพยพย้ายถิ่น หรืออาจผสมกลมกลืนกับชาวโยนกที่อพยพมามากขึ้น และก็มีการสืบทอดความเป็นชุมชนสืบต่อมา จนถึงสมัยล้านนา แม้ว่าในช่วงแรกของล้านนาจะไม่มีการกล่าวถึงเวียงเจ็ดลินแต่ก็เชื่อว่ายังมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อยู่

ยุคล้านนา

เวียงเจ็ดลินที่เห็นเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ปัจจุบันนี้ สร้างขึ้นอีกครั้งในสมัยของพระญาสามฝั่งแกน ในปี พ.ศ. ๑๙๕๔ เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันเมืองเชียงใหม่ ในคราวที่ท้าวยี่กุมกามพี่ชาย ได้ชักชวนพระญาไสลือไทแห่งสุโขทัย ยกทัพมาตีเชียงใหม่ และมาตั้งทัพอยู่บริเวณเชิงดอยเจ็ดลิน อันเป็นบริเวณเวียงเจ็ดลิน ทำให้เห็นว่าบริเวณดอยเจ็ดลินนั้นมีแนวกำแพงและคูเมืองที่ใช้เป็นฐานทัพที่มั่นอยู่ก่อนแล้ว

ทางเมืองเชียงใหม่ จึงทำการตั้งกองทัพ โดยใช้เกวียน ๒๐๐ เล่มตั้งเรียงรายจากแจ่งหัวลินไปทางเชิงดอยเจ็ดลิน ทำให้พญาไสลือไทยมีความเกรงกลัวจึงยกทัพหนีกลับไปยังสุโขทัย ทำให้พระญาสามฝั่งแกนถือเอาเหตุอันที่พระญาไสลือไทพ่ายกลับไป จึงสร้างเวียงยังที่ตั้งทัพนั้นเอง ดังในตำนานกล่าวว่า “เมื่อนั้น เจ้าสามประหญาฝั่งแกนเอานิมิตต์อันพระญาไสลือเอาพลเสิก็ไพตั้งอยู่ตีนดอย ๗ ลิน แล้วขึ้นไพดำหัวสรงเกสยังผาลาดหลวง มีใจกลัวริพลชาวเชียงใหม่มากนัก เจ้าสามประหญาฝั่งแกนจิ่งหื้อส้างเวียง ๗ ลินไว้เปนที่ชัยชนะแก่ข้าเสิก็สัตรู ค็มีหั้นแล”
การสร้างเวียงเจ็ดลินใช้ผังเมืองเป็นรูปวงกลม เพราะเวลามีข้าศึก จากศูนย์กลางไปยังกำแพงเมืองจะใช้เวลาพอ ๆ กันทุกทิศทาง ทำให้การป้องกันเมืองทำได้สะดวกยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การศึกบริเวณดอยเจ็ดลินครั้งนี้ ทำให้ก่อเกิดตำแหน่งขุนนาง หนึ่งในสี่ขุนนางสำคัญ นั่นคือตำแหน่ง “เด็กชาย” ( เดักฯชายฯ /เด็ก-จาย/ ) นอกเหนือจากตำแหน่ง “แสนหลวง – สามล้าน – จ่าบ้าน” ด้วยเหตุที่มีหนุ่มวัย ๑๖ ผู้หนึ่งนาม เพ็กยส มีความกล้าหาญไปสอดแนมทัพของท้าวยี่กุมกามและพระญาไสลือไท และได้ตัดหัวข้าศึกมาถวาย พระญาสามฝั่งแกนจึงให้ตำแหน่งเป็น “เด็กชาย” สืบมาถึงสมัยยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร
เมื่อพระญาสามฝั่งแกนสร้างเวียงเจ็ดลินแล้ว ก็ใช้เป็นที่ประทับพักผ่อน และได้ประทับที่เวียงนี้มากกว่าที่จะประทับอยู่ในเวียงเชียงใหม่ จนเป็นเหตุให้ท้าวลก ได้ลุกมาชิงอำนาจเป็นพระเจ้าติโลกราชได้
เวียงเจ็ดลินก็ยังมีความสำคัญอยู่เสมอมา ด้วย “น้ำ” ที่เวียงเจ็ดลินนี้ ถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ อนึ่ง ได้รับน้ำจากดอยสุเทพ และ ศูนย์กลางของเมืองก็ยังเป็นแหล่งน้ำผุด และมีรสชาติโอชา จนพระญาไสลือไทที่ยกทัพมาตั้งที่ดอยเจ็ดลินเอ่ยปากชมว่า “คูได้กินน้ำ ๗ ลิน ลำแก่ใจนัก น้ำที่ใดยังจักเปนดั่งน้ำ ๗ ลินนั้นชา”
ในสมัยของพระญายอดเชียงราย ในปีหนึ่งปรากฏว่าเมืองเชียงใหม่เกิดภาวะฝนแล้ง แต่เมืองเชียงแสนกลับมีฝนฟ้าตกไม่เคยแล้งเลยสักปีเดียว ด้วยที่เมืองนั้นมีพระธาตุดอยตุงอันศักดิ์สิทธิ์ หากคราใดที่ฝนไม่ตกก็จะมีการสรงน้ำพระชินธาตุเจ้าดอยตุง ในครั้งนั้น เพื่อให้ฝนฟ้าตกในเมืองเชียงใหม่บรรเทาความแห้งแล้ง มหาเทวี หรือพระราชมารดาของพระญายอดเชียงราย จึงนำความมาบอกแก่พระญายอดเชียงราย พระญายอดเชียงรายจึงได้ทำพิธีขอฝน ในครั้งนั้นได้นำน้ำจากเวียงเจ็ดลิน มาใช้ในการประกอบพิธีอธิษฐานขอฝนแล้วนำน้ำไปสรงพระธาตุเจ้าดอยตุงด้วย ดังในตำนานว่าไว้ว่า
“ที่นั้นพระยายอดเมืองก็ปงราชอาชญาพระองค์ตน หื้อคนทังหลายฝูงหยู่ไซ้ หื้อเอาน้ำเจ็ดรินมาอบด้วยมธุรสคันธต่างๆ ในไหจีนแล้วเครื่องสัพบูชาปการนาทังมวน แล้วแม่ราชมารดาก็กะทำสัจอธิถานขอหื้อฝนตกทั่วเมืองเชียงใหม่ทังมวนในเดือนวิสาขปุรนมีเพงว่าอั้น
ทีนั้นพลพวกดาบรับราชอาชญาพิทูรสารชู่อันขี่ม้าเอาคราวผัด ๑๐ วันหื้อรอดดอยทุงในเดือน ๘ เพง ได้สงมหาธาตุเจ้าว่าดั่งนี้ พลพวกดาบเอาน้ำอบและเครื่องบูชาปกรนทังมวนลำดับคราวทางมาเถิงมหาธาตุเจ้าแล้ว อธิถานบูชาสงด้วยน้ำสุคนธอุทกราชเจตนา อนุภาวชินธาตุเจ้า ฝนก็ตกทั่วเมืองเชียงใหม่ในเดือน ๘ เพงแล”
ในสมัยของพระมหาเทวีจิรประภา ปี พ.ศ. ๒๐๘๘ พระไชยราชากษัตริย์แห่งอยุธยา ได้ยกทัพเพื่อที่จะมาตีเมืองเชียงใหม่ แต่ด้วยนโยบายทางการเมืองของพระมหาเทวี จึงได้ผูกไมตรีเป็นพันธมิตรกับพระไชยราชา และได้พาเสด็จมายังเวียงเจ็ดลิน นี้ด้วย


น้ำผุดกลางเวียง นับเป็นสายที่เจ็ด และถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์

เวียงเจ็ดลินยังมีความสำคัญมาจนถึงสมัยของเจ้าเจ็ดตน ดังสมัยของเจ้าหลวงพุทธวงศ์ (พ.ศ. ๒๓๖๙ – ๒๓๘๙) ก็มาประทับที่เวียงเจ็ดลินในระหว่างที่มีเคราะห์ จนมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเมื่อมีการรวมเข้ากับสยามในเวลาต่อมา

 

ยุคเปลี่ยนแปลง

ร.๕

ฟื้นฟูบูรณะ

[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b89ae0b8b9e0b8a3e0b893e0b8b0/thumbs/thumbs_slide43.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b89ae0b8b9e0b8a3e0b893e0b8b0/thumbs/thumbs_slide44.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b89ae0b8b9e0b8a3e0b893e0b8b0/thumbs/thumbs_slide45.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b89ae0b8b9e0b8a3e0b893e0b8b0/thumbs/thumbs_slide46.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b89ae0b8b9e0b8a3e0b893e0b8b0/thumbs/thumbs_slide47.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b89ae0b8b9e0b8a3e0b893e0b8b0/thumbs/thumbs_slide48.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b89ae0b8b9e0b8a3e0b893e0b8b0/thumbs/thumbs_slide49.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b89ae0b8b9e0b8a3e0b893e0b8b0/thumbs/thumbs_slide50.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b89ae0b8b9e0b8a3e0b893e0b8b0/thumbs/thumbs_slide51.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b89ae0b8b9e0b8a3e0b893e0b8b0/thumbs/thumbs_slide66.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b89ae0b8b9e0b8a3e0b893e0b8b0/thumbs/thumbs_slide67.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b89ae0b8b9e0b8a3e0b893e0b8b0/thumbs/thumbs_slide68.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b89ae0b8b9e0b8a3e0b893e0b8b0/thumbs/thumbs_slide69.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b89ae0b8b9e0b8a3e0b893e0b8b0/thumbs/thumbs_slide70.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b89ae0b8b9e0b8a3e0b893e0b8b0/thumbs/thumbs_slide71.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b89ae0b8b9e0b8a3e0b893e0b8b0/thumbs/thumbs_slide72.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b89ae0b8b9e0b8a3e0b893e0b8b0/thumbs/thumbs_slide73.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b89ae0b8b9e0b8a3e0b893e0b8b0/thumbs/thumbs_slide74.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b89ae0b8b9e0b8a3e0b893e0b8b0/thumbs/thumbs_slide75.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b89ae0b8b9e0b8a3e0b893e0b8b0/thumbs/thumbs_slide76.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b89ae0b8b9e0b8a3e0b893e0b8b0/thumbs/thumbs_slide77.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b89ae0b8b9e0b8a3e0b893e0b8b0/thumbs/thumbs_slide81.png]

สภากาแฟ

ข่าวสาร-กิจกรรม

[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide37.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide38.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide39.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide40.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide41.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide42.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide43.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide44.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide45.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide46.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide47.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide48.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide49.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide50.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide51.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide52.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide53.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide54.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide55.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide56.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide57.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide58.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide59.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide60.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide61.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide62.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide63.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide64.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b882e0b988e0b8b2e0b8a7e0b8aae0b8b2e0b8a3-e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1/thumbs/thumbs_slide65.png]

ยุคก่อนประวัติศาสตร์

การฟื้นฟูวัดหมูบุ่น

[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b8a7e0b8b1e0b894e0b8abe0b8a1e0b8b9e0b89ae0b8b8e0b988e0b899/thumbs/thumbs_1.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b8a7e0b8b1e0b894e0b8abe0b8a1e0b8b9e0b89ae0b8b8e0b988e0b899/thumbs/thumbs_10.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b8a7e0b8b1e0b894e0b8abe0b8a1e0b8b9e0b89ae0b8b8e0b988e0b899/thumbs/thumbs_11.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b8a7e0b8b1e0b894e0b8abe0b8a1e0b8b9e0b89ae0b8b8e0b988e0b899/thumbs/thumbs_12.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b8a7e0b8b1e0b894e0b8abe0b8a1e0b8b9e0b89ae0b8b8e0b988e0b899/thumbs/thumbs_13.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b8a7e0b8b1e0b894e0b8abe0b8a1e0b8b9e0b89ae0b8b8e0b988e0b899/thumbs/thumbs_14.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b8a7e0b8b1e0b894e0b8abe0b8a1e0b8b9e0b89ae0b8b8e0b988e0b899/thumbs/thumbs_15.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b8a7e0b8b1e0b894e0b8abe0b8a1e0b8b9e0b89ae0b8b8e0b988e0b899/thumbs/thumbs_16.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b8a7e0b8b1e0b894e0b8abe0b8a1e0b8b9e0b89ae0b8b8e0b988e0b899/thumbs/thumbs_17.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b8a7e0b8b1e0b894e0b8abe0b8a1e0b8b9e0b89ae0b8b8e0b988e0b899/thumbs/thumbs_18.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b8a7e0b8b1e0b894e0b8abe0b8a1e0b8b9e0b89ae0b8b8e0b988e0b899/thumbs/thumbs_2.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b8a7e0b8b1e0b894e0b8abe0b8a1e0b8b9e0b89ae0b8b8e0b988e0b899/thumbs/thumbs_3.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b8a7e0b8b1e0b894e0b8abe0b8a1e0b8b9e0b89ae0b8b8e0b988e0b899/thumbs/thumbs_4.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b8a7e0b8b1e0b894e0b8abe0b8a1e0b8b9e0b89ae0b8b8e0b988e0b899/thumbs/thumbs_5.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b8a7e0b8b1e0b894e0b8abe0b8a1e0b8b9e0b89ae0b8b8e0b988e0b899/thumbs/thumbs_6.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b8a7e0b8b1e0b894e0b8abe0b8a1e0b8b9e0b89ae0b8b8e0b988e0b899/thumbs/thumbs_7.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b8a7e0b8b1e0b894e0b8abe0b8a1e0b8b9e0b89ae0b8b8e0b988e0b899/thumbs/thumbs_8.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89fe0b8b7e0b989e0b899e0b89fe0b8b9e0b8a7e0b8b1e0b894e0b8abe0b8a1e0b8b9e0b89ae0b8b8e0b988e0b899/thumbs/thumbs_9.png]

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน

[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_1.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_10.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_11.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_12.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_13.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_14.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_15.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_16.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_17.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_18.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_19.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_2.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_20.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_21.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_22.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_23.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_24.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_25.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_26.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_27.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_28.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_29.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_3.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_30.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_31.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_32.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_33.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_34.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_35.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_36.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_37.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_38.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_4.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_5.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_6.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_7.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_8.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b8aae0b8a0e0b8b2e0b881e0b8b2e0b981e0b89fe0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_9.png]

เวียงเจ็ดลิน

[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_1.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_10.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_11.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_2.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_3.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_4.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_5.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_6.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_7.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_8.png]
[img src=http://wiangjedlin.rmutl.ac.th/wp-content/flagallery/e0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b887e0b980e0b888e0b987e0b894e0b8a5e0b8b4e0b899/thumbs/thumbs_9.png]

เรื่องเล่า เวียงเจ็ดลิน

 

สัมมนาเวียงเจ็ดลิน กับการฟื้นฟู

 

ปั่นจักรยาน ศึกษาเวียงเจ็ดลิน

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)

128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5392-1444 ต่อ 1600-01 โทรสาร: 0-5321-3183

E-mail: rmutlculture@rmutl.ac.th

http://rmutlculture.rmutl.ac.th/

44

44

33

33